" بر سردر خانقاه شیخ نوشته بود هر کس در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به بارگاه باری تعالی به جان ارزد البته که بر خوان بوالحسن اش به نانی ارزد "
شیخ ابوالحسن خرقانی
در بزنید و بفرمائید تو >
                                                     برای اطلاع از وضعیت آب و هوای شهرمان لطفا همین جا را کلیک نمائید